Brian Vassallo | ,

Bhalissa ghaddej il-process tal-iffumigar f’xi klassijiet. Naghtu prijorita’ lis-sahha u s-sigurta’ tat-tfal u l-istaff taghna.